vop
28 آبان 1401 - 17:00

معرفی برخی از نشان های تجاری یخچال و فریزر در بازار

در این خبر به بررسی قیمت انواع یخچال و فریزر در بازار پرداختیم. فهرست قیمت برخی از انواع یخچال و فریزر موجود در بازار به شرح زیر است. فهرست قیمت برخی از انواع یخچال و فریزر موجود در بازار به شرح زیر است.نام کالا  قیمت (تومان) یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35 ۱۳,۲۷۶,۰۰۰ یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077 ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلوی دیپوینت مدل D5i ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES23 ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ساید بای ساید اسنوا S8-2261 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ نام کالا  قیمت (تومان) یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35 ۱۳,۲۷۶,۰۰۰ یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077 ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلوی دیپوینت مدل D5i ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES23 ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ساید بای ساید اسنوا S8-2261 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان) یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35 ۱۳,۲۷۶,۰۰۰ یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077 ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلوی دیپوینت مدل D5i ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES23 ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ساید بای ساید اسنوا S8-2261 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان)نام کالاقیمت (تومان)یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰یخچال فریزر فریزر پایین اسنوا مدل SN4-0250۱۱,۸۰۰,۰۰۰یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35 ۱۳,۲۷۶,۰۰۰یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES35۱۳,۲۷۶,۰۰۰یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077 ۱۳,۵۳۰,۰۰۰یخچال فریزر فریزر پایین دوو مدل D4BF-1077۱۳,۵۳۰,۰۰۰یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275۱۹,۵۰۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلوی دیپوینت مدل D5i ۲۸,۶۰۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلوی دیپوینت مدل D5i۲۸,۶۰۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES23 ۳۰,۵۵۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل ES23۳۰,۵۵۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۳۱,۸۰۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس۳۱,۸۰۰,۰۰۰ساید بای ساید اسنوا S8-2261 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ساید بای ساید اسنوا S8-2261۳۴,۰۰۰,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF ۳۵,۴۹۵,۰۰۰یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D4LR-0020 D4LRF۳۵,۴۹۵,۰۰۰ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133 ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133۳۶,۸۰۰,۰۰۰باشگاه خبرنگاران جواناقتصادینبض بازار
شناسه خبر: 866047